Planowane działania

Planowane działania

Planowane działania (inwestycyjne i nieinwestycjne) to zasadnicza część Planu gospodarki niskoemisyjnej. Na podstawie obowiązujących już dokumentów, jak strategia rozwoju miasta oraz w oparciu  tworzone lub obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych zaplanowano szereg działań, które w efekcie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi.

Kluczowe działania dla gorzowskiego PGN to szczególnie działania w zakresie sieci cieplnej, gazowej, niskoemisyjnego transportu oraz termomodernizacji budynków i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wsparcia i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na:
  • zaoszczędzenie 57 323 MWh energii co stanowi 3,5 % energii roku bazowego
  • redukcję o 42 107 ton emisji CO2 co stanowi 7,9 % emisji roku bazowego
  • wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 18 598 MWh/rok co stanowi 1,2% energii roku bazowego

Działania, które na etapie przygotowania PGN nie miały zaplanowanego budżetu w dokumentach planistycznych, mają określony szacunkowy koszt realizacji, który powinien być zweryfikowany i dopasowany do realnych możliwości Miasta na etapie realizacji działania. Analogicznie należy traktować sposób finansowania działań.

Więcej na temat Planu gospodarki niskoemisyjnej można przeczytać tutaj.

Szczegółowy opis działań zawartych w PGN znajduje się w dokumencie PGN. Z efektem poszczególnych zadań, szacunkowymi kosztami itp. można zapoznać się w Załączniku nr 1 do PGN – karty zadań.

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej
Budowa infrastruktury technicznej do produkcji energii elektrycznej w technice fotowoltaicznej o mocy 0,7 MWp na terenie SUW „Siedlice”
Lokalizacja ogniw fotowoltaicznych na byłych składowiskach odpadów
Lokalizacja ogniw fotowoltaicznych na terenach o dużym nachyleniu i na dachach realizowanych obiektów
Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych
Budowa wodnego akumulatora ciepła
Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych
Likwidacja wysokoemisyjnych lokalnych źródeł ciepła (kotłowni) wraz z modernizacją sposobu zasilania budynków zaopatrywanych w ciepło z kotłowni lokalnych
Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Wymiana węzłów cieplnych w placówkach oświatowych
Ograniczenie emisji w budynkach
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich, administracji rządowej oraz sektora mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej i zastosowanie OZE
Termomodernizacja obiektu z rozbudową istniejących budynków oraz budowa nowego budynku jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zespole Szpitalnym przy ulicy Walczaka
Termomodernizacja budynków Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zespole Szpitalnym przy ulicy Dekerta
Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mickiewicza 12 B
Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8
Modernizacja wewnętrznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji SM Górczyn
Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.
Termomodernizacja budynku przy ulicy Śląskiej 95 w Gorzowie Wlkp.
Wymiana opraw rtęciowych w placówkach oświatowych na oprawy LED
Montaż termozaworów grzejnikowych na instalacji c.o. w placówkach oświatowych, ZSO 16, ZKS 1
Modernizacja instalacji elektrycznej z wykorzystaniem energii z OZE Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Dekerta
Termomodernizacja budynków z wymianą źródła ciepła na terenie SUW Siedlice
Termomodernizacja budynku i wymiana instalacji CO na terenie Stacji Pomp przy ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp.
Termomodernizacja budynków wielorodzinnych SM Gorzovia
Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Montaż odnawialnych źródeł energii w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim
Termomodernizacja budynku WOMP
Niskoemisyjny transport
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek miejskich na niskoemisyjne Nazwa
Modernizacja taboru autobusowego MZK
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - etap II
Modernizacja floty transportowej WSSE
Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.
System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - etap II
Zrównoważona mobilność mieszkańców
Budowa tras rowerowych EuroVelo
System ścieżek rowerowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
Gospodarka odpadami
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zakład Termicznego Przekształcania Paliwa Formowanego RDF
Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowej
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Modernizacja oświetlenia ulicznego i prakowego
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Informacja i Edukacja
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności
Edukacja ekologiczna
Szkolenia z zakresu ECODrivingu
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego promującego działania na rzecz likwidacji niskiej emisji
Kampania edukacyjna uświadamiająca społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności
Gospodarka przestrzenna
ROZWIŃ Down Up
PRIORYTET
DZIAŁANIE
Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna
Wprowadzenie zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY