Aktualności

Aktualności

Zaproszenie na 2 spotkanie interesariuszy PGN

24.03.2015

Zaproszenie na 2 spotkanie interesariuszy PGN

W związku opracowaniem przez Miasto Gorzów Wielkopolski Planu gospodarki niskoemisyjnej zapraszamy Państwa na II spotkanie interesariuszy które odbędzie się w środę 1 kwietnia b.r. o godz. 9.00 w sali 901 przy ul. Kombatantów 34 w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem spotkania jest omówienie tematów związanych z:

  • przyjęty cel i zakres PGN
  • zasady opracowania PGN
  • wstępne wyniki inwentaryzacji
  • planowanie działań realizujących cele rozwoju niskoemisyjnego

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sporządzenie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej wspiera osiągniecia celi zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r.

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 z m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat planu gospodarki niskoemisyjnej można znaleźć na stronach internetowych:

http://misja-emisja.pl/knowledgebase/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-cele-zadania/

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93—konkurs-2/

http://www.carbonengineering.pl/pl/content/plany-gospodarki-niskoemisyjnej-0

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY