Aktualności

Aktualności

RPO 2014-2020 dla województwa lubuskiego

dodane przez: Diana Drobniak
1.07.2015

RPO 2014-2020 dla województwa lubuskiego

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Należą do nich:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • Regionalny Program Operacyjny dla wybranego województwa (RPO)

Miasto Gorzów Wlkp. może korzystać z z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym ze środków przeznaczonych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w województwie lubuskim. W ramach RPO – Lubuskie 2020 określono 10 Osi priorytetowych. Działania zapisane w PGN będą mogły być finansowane przede wszystkim z 3 Osi priorytetowej – Gospodarka niskoemisyjna oraz 5 Osi priorytetowej – Transport.

W ramach 3 Osi priorytetowej podmioty prywatne czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wpisujących się w następujące działania:

Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (alokacja działania 19,6 mln euro)

 1. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
 2. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.
 3. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna (alokacja działania 39,18)

 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (np. poprawa termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach użyteczności publicznej, instalacja systemów monitorowania i zarządzania energią, przygotowanie audytów energetycznych).
 2. Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (np. poprawa termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów zarządzania energią, montaż instalacji odnwialnych źródeł energii).

Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach (z transportu) (alokacja działania 36,12 mln euro)

 1. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
 2. Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin.
 3. Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego (np. wsparacie nowego budownictwa pasywnego lub zero energetycznego)
 4. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa (np. działania informacyjno-promocyjne, kamapnie zachęcające m.in. do podróżowania transportem zbiorowym).

Działanie 3.4 Kogeneracja (alokacja działania 13,06 mln euro)

 1. Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe.
 2. Budowa przyłączeń do sieci – inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektoenergetycznej).

Więcej informacji na temat programu dla województwa lubuskiego można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Szczegółowy opis osi priorytetowych znajduje się tutaj.

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY