Aktualności

Aktualności

RPO 2014-2020 dla województwa lubuskiego

dodane przez: Diana Drobniak
1.07.2015

RPO 2014-2020 dla województwa lubuskiego

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Należą do nich:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
 • Regionalny Program Operacyjny dla wybranego województwa (RPO)

Miasto Gorzów Wlkp. może korzystać z z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym ze środków przeznaczonych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w województwie lubuskim. W ramach RPO – Lubuskie 2020 określono 10 Osi priorytetowych. Działania zapisane w PGN będą mogły być finansowane przede wszystkim z 3 Osi priorytetowej – Gospodarka niskoemisyjna oraz 5 Osi priorytetowej – Transport.

W ramach 3 Osi priorytetowej podmioty prywatne czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wpisujących się w następujące działania:

Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (alokacja działania 19,6 mln euro)

 1. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
 2. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.
 3. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna (alokacja działania 39,18)

 1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (np. poprawa termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach użyteczności publicznej, instalacja systemów monitorowania i zarządzania energią, przygotowanie audytów energetycznych).
 2. Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (np. poprawa termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów zarządzania energią, montaż instalacji odnwialnych źródeł energii).

Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach (z transportu) (alokacja działania 36,12 mln euro)

 1. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe.
 2. Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin.
 3. Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego (np. wsparacie nowego budownictwa pasywnego lub zero energetycznego)
 4. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa (np. działania informacyjno-promocyjne, kamapnie zachęcające m.in. do podróżowania transportem zbiorowym).

Działanie 3.4 Kogeneracja (alokacja działania 13,06 mln euro)

 1. Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe.
 2. Budowa przyłączeń do sieci – inwestycje polegające na budowie przyłączeń do sieci ciepłowniczej oraz elektoenergetycznej).

Więcej informacji na temat programu dla województwa lubuskiego można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Szczegółowy opis osi priorytetowych znajduje się tutaj.

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY