Aktualności

Aktualności

Podsumowanie SOOŚ dla Planu gospodarki niskoemisyjnej

dodane przez: Diana Drobniak
19.10.2015

Podsumowanie SOOŚ dla Planu gospodarki niskoemisyjnej

W ramach opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gorzowa Wlkp. przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie wlkp.
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych opinii właściwych organów: regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (PWIS),
  • zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez organy RDOŚ i PWIS, podczas konsultacji społecznych nie zgłoszone zostały żadne uwagi do PGN. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisku Planu gospodarki niskoemisyjnej dostępne są w podsumowaniu SOOŚ - LINK.

Link do Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XVII/176/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.” – LINK.

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY