Aktualności

Aktualności

Podsumowanie SOOŚ dla Planu gospodarki niskoemisyjnej

dodane przez: Diana Drobniak
19.10.2015

Podsumowanie SOOŚ dla Planu gospodarki niskoemisyjnej

W ramach opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gorzowa Wlkp. przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało w czterech etapach:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gorzowie wlkp.
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych opinii właściwych organów: regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (RDOŚ) oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (PWIS),
  • zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez organy RDOŚ i PWIS, podczas konsultacji społecznych nie zgłoszone zostały żadne uwagi do PGN. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisku Planu gospodarki niskoemisyjnej dostępne są w podsumowaniu SOOŚ - LINK.

Link do Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XVII/176/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.” – LINK.

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY