Aktualności

Aktualności

PGN dla Gorzowa wraz z prognozą wyłożony do publicznego wglądu

dodane przez: Diana Drobniak
31.07.2015

PGN dla Gorzowa wraz z prognozą wyłożony do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 39. ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowywania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.”.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.07.2015r. do 21.08.2015 r. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 (pokój 905) oraz na stronie www.pgn.gorzow.pl. Kliknij w nazwę, aby zapoznać się z dokumentami:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. – KLIKNIJ
  2. Załącznik nr 1 do Planu gospodarki niskoemsyjnej – karty zadań – KLIKNIJ
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. – KLIKNIJ

Aby pobrać plik ZIP ze wszystkimi dokumentami – KLIKNIJ

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pisemnie na adres Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., a także w wersji elektronicznej na adres pgn.gw@carbonengineering.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2015r.

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY