Aktualności

Aktualności

PGN dla Gorzowa wraz z prognozą wyłożony do publicznego wglądu

dodane przez: Diana Drobniak
31.07.2015

PGN dla Gorzowa wraz z prognozą wyłożony do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Zgodnie z art. 39. ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do opracowywania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.”.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31.07.2015r. do 21.08.2015 r. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 (pokój 905) oraz na stronie www.pgn.gorzow.pl. Kliknij w nazwę, aby zapoznać się z dokumentami:

  1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. – KLIKNIJ
  2. Załącznik nr 1 do Planu gospodarki niskoemsyjnej – karty zadań – KLIKNIJ
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp. – KLIKNIJ

Aby pobrać plik ZIP ze wszystkimi dokumentami – KLIKNIJ

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pisemnie na adres Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., a także w wersji elektronicznej na adres pgn.gw@carbonengineering.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2015r.

Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY