Aktualności

Aktualności

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r.

Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa i edukacja.

Zapewnienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważnym aspektem w polityce Miasta jak i całego kraju. Ograniczenie emisji przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia się poziomu negatywnego oddziaływania sektorów gospodarczych.

W PGN zaplanowano ponad 30 zadań, które będą realizować następujące cele:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • redukcja zużycia energii;
  • wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania pozwalają na:

  • zaoszczędzenie 57 114 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;
  • redukcję 41 999 Mg emisji CO2 co stanowi 7,9% emisji roku bazowego;
  • wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 18 501 MWh/rok co stanowi 1,2% energii roku bazowego.

PGN jest dokumentem, który będzie konieczny przy pozyskaniu środków finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XXIV/292/2016 zmieniająca uchwałę NR XVII/176/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.” znajduje się po tym linkiem  .

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z planowaną w trzecim kwartale bieżącego roku aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej informujemy o możliwości zgłaszania zadań do ww. Planu. Działania mogą obejmować wszelkie przedsięwzięcia służące obniżeniu emisji, między innymi: – wymiana oświetlenia, – wymiana taboru komunikacyjnego, – budowa ścieżek rowerowych, – montaż odnawialnych źródeł energii, – termomodernizacja budynków. Przypominamy, że udział w Planie zwiększa możliwość pozyskania finansowania inwestycji…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY