Aktualności

Aktualności

Gorzów przystąpił do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

dodane przez: Diana Drobniak
2.01.2015

Gorzów przystąpił do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Gorzów Wlkp. w październiku 2014 r. przystąpiło do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan to dokument strategiczny, który wyznaczy dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020.

 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 

PGN to dokument, który ma wyznaczać drogę do realizacji krajowego celu jakim jest przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną. Niskoemisyjna gospodarka to system oparty przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2 i metan) poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnianych i zwiększenie efektywności energetycznej. Jego naczelną zasadą jest wzrost konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (tzn. że dzisiejszy wzrost ekonomiczny nie będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych pokoleń, np. poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych przez obecne pokolenie). Drogą do realizacji idei ekorozwoju jest:

  • stosowanie zielonych technologii opartych na alternatywnych i odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermia itp.),
  • minimalizacja energochłonności,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • promocja nowych wzorców konsumpcji.

Zgodnie z założeniami do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, transformacja krajowej gospodarki ma nastąpić do 2050 roku (założenia Programu wynikają z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20 oraz ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony klimatu). Krajowy program zakłada, że ewolucja rozpocznie się na poziomie lokalnym, dlatego właśnie tu należy zaplanować odpowiednie działania. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest elementem realizacji założeń Programu, ale również może pełnić rolę przewodnika dla lokalnych samorządów na lata 2014-2020 z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej.

Cele i struktura PGN

Transformacja miasta w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będzie obywać się poprzez realizację celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Są to:

  • redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do 20% do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego (2012 rok).
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20%
  • podniesienie efektywności energetycznej do 20%.

Powyższe cele będą realizowane poprze działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie (miękkie).

W czasie prac nad planem zostaną zidentyfikowane obszary problemowe Gorzowa (np. przestarzałe oświetlenie uliczne, niespełniające wymagań energetycznych budynki użyteczności publicznej, zła infrastruktura rowerowa). Następnie zaplanowane zostaną konkretne działania i/lub zadania, które przyczynią się do ich poprawy. W planie zawarte zostaną działania już zaplanowane w miejskim budżecie, jak i również wpisane nowe, zaproponowane przez autorów planu. Poza tym, wszyscy interesariusze (spółki miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe, prywatne firmy i mieszkańcy) planu mogą zgłaszać swoje zadania, o ile realizują one wymienione wyżej cele. Wszystkie zadania oraz cele strategiczne przyjęte w PGN będą zgodne z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza i Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi dla miasta.

Przykładem działań wpisanych w PGN mogą być: budowa mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych) na budynkach publicznych, termomodernizacja szkół, wymiana taboru komunikacji miejskiej, budowa systemu miejskiej wypożyczalni rowerów, czy tworzenie nowych przestrzeni zieleni.

Dlaczego konieczne jest powstanie PGN?

Plan będzie konieczny, by miasto mogło starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jego posiadanie zwiększy również szansę dla Gorzowa na uzyskanie finansowania z innych programów (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego, czy norweskich mechanizmów) na działania redukujące emisję gazów cieplarnianych w mieście. Pośrednim efektem planu może być również poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie – poprawa zdrowia mieszkańców miasta, oraz zwiększenie świadomości ekologicznej Gorzowian.

Inwentaryzacja zużycia energii w gminie

Projekt opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej zakłada oprócz opracowania dokumentu, stworzenie bazy emisji – narzędzia do zarządzania energią w gminie. Stworzenie bazy poprzedzi szczegółowa inwentaryzacja wielkości zużycia energii elektrycznej i cieplnej wśród budynków gminnych, największych przedsiębiorstw w mieście, spółdzielni mieszkaniowych. Emisja z zabudowy jednorodzinnej zostanie oszacowana na podstawie odpowiednich wskaźników. Baza będzie gromadziła również informacje o zużyciu energii w sektorze oświetlenia ulicznego, gospodarce odpadami i w transporcie publicznym i prywatnym.

Baza danych będzie umożliwiała monitoring zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów miasta i pojedynczych budynków użyteczności publicznej. To pomoże zoptymalizować system zarządzania miastem pod kątem zużycia energii i kontrolować, gdzie jest ono za wysokie. Za inwentaryzację miasta, stworzenie bazy danych emisji CO2 oraz opracowanie PGN będzie odpowiedzialna krakowska firma Consus Carbon Engineering, która wygrała przetarg na wykonanie tej usługi.

Dofinansowanie planu w ramach POIiŚ

Projekt jest dofinansowany w 85% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny gminy to 15% wartości całego projektu. Projekt ma zostać zakończony w sierpniu 2015 r., a plan przyjęty uchwałą Rady Miasta.

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY