Aktualności

Aktualności

Gorzów przystąpił do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

dodane przez: Diana Drobniak
2.01.2015

Gorzów przystąpił do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Gorzów Wlkp. w październiku 2014 r. przystąpiło do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan to dokument strategiczny, który wyznaczy dla miasta cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata 2014-2020.

 

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

 

PGN to dokument, który ma wyznaczać drogę do realizacji krajowego celu jakim jest przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną. Niskoemisyjna gospodarka to system oparty przede wszystkim na redukcji emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2 i metan) poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnianych i zwiększenie efektywności energetycznej. Jego naczelną zasadą jest wzrost konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju (tzn. że dzisiejszy wzrost ekonomiczny nie będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych pokoleń, np. poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych przez obecne pokolenie). Drogą do realizacji idei ekorozwoju jest:

  • stosowanie zielonych technologii opartych na alternatywnych i odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermia itp.),
  • minimalizacja energochłonności,
  • zapobieganie powstawaniu odpadów,
  • promocja nowych wzorców konsumpcji.

Zgodnie z założeniami do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, transformacja krajowej gospodarki ma nastąpić do 2050 roku (założenia Programu wynikają z unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego 3×20 oraz ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony klimatu). Krajowy program zakłada, że ewolucja rozpocznie się na poziomie lokalnym, dlatego właśnie tu należy zaplanować odpowiednie działania. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest elementem realizacji założeń Programu, ale również może pełnić rolę przewodnika dla lokalnych samorządów na lata 2014-2020 z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej.

Cele i struktura PGN

Transformacja miasta w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będzie obywać się poprzez realizację celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Są to:

  • redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do 20% do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego (2012 rok).
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 20%
  • podniesienie efektywności energetycznej do 20%.

Powyższe cele będą realizowane poprze działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie (miękkie).

W czasie prac nad planem zostaną zidentyfikowane obszary problemowe Gorzowa (np. przestarzałe oświetlenie uliczne, niespełniające wymagań energetycznych budynki użyteczności publicznej, zła infrastruktura rowerowa). Następnie zaplanowane zostaną konkretne działania i/lub zadania, które przyczynią się do ich poprawy. W planie zawarte zostaną działania już zaplanowane w miejskim budżecie, jak i również wpisane nowe, zaproponowane przez autorów planu. Poza tym, wszyscy interesariusze (spółki miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe, prywatne firmy i mieszkańcy) planu mogą zgłaszać swoje zadania, o ile realizują one wymienione wyżej cele. Wszystkie zadania oraz cele strategiczne przyjęte w PGN będą zgodne z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza i Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi dla miasta.

Przykładem działań wpisanych w PGN mogą być: budowa mikroinstalacji OZE (np. paneli fotowoltaicznych) na budynkach publicznych, termomodernizacja szkół, wymiana taboru komunikacji miejskiej, budowa systemu miejskiej wypożyczalni rowerów, czy tworzenie nowych przestrzeni zieleni.

Dlaczego konieczne jest powstanie PGN?

Plan będzie konieczny, by miasto mogło starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jego posiadanie zwiększy również szansę dla Gorzowa na uzyskanie finansowania z innych programów (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego, czy norweskich mechanizmów) na działania redukujące emisję gazów cieplarnianych w mieście. Pośrednim efektem planu może być również poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie – poprawa zdrowia mieszkańców miasta, oraz zwiększenie świadomości ekologicznej Gorzowian.

Inwentaryzacja zużycia energii w gminie

Projekt opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej zakłada oprócz opracowania dokumentu, stworzenie bazy emisji – narzędzia do zarządzania energią w gminie. Stworzenie bazy poprzedzi szczegółowa inwentaryzacja wielkości zużycia energii elektrycznej i cieplnej wśród budynków gminnych, największych przedsiębiorstw w mieście, spółdzielni mieszkaniowych. Emisja z zabudowy jednorodzinnej zostanie oszacowana na podstawie odpowiednich wskaźników. Baza będzie gromadziła również informacje o zużyciu energii w sektorze oświetlenia ulicznego, gospodarce odpadami i w transporcie publicznym i prywatnym.

Baza danych będzie umożliwiała monitoring zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów miasta i pojedynczych budynków użyteczności publicznej. To pomoże zoptymalizować system zarządzania miastem pod kątem zużycia energii i kontrolować, gdzie jest ono za wysokie. Za inwentaryzację miasta, stworzenie bazy danych emisji CO2 oraz opracowanie PGN będzie odpowiedzialna krakowska firma Consus Carbon Engineering, która wygrała przetarg na wykonanie tej usługi.

Dofinansowanie planu w ramach POIiŚ

Projekt jest dofinansowany w 85% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład własny gminy to 15% wartości całego projektu. Projekt ma zostać zakończony w sierpniu 2015 r., a plan przyjęty uchwałą Rady Miasta.

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY