13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…
WIĘCEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej to

dokument strategiczny sporządzany na lata 2014-2020 dla Miasta Gorzowa z zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zadaniem PGN jest wsparcie realizacji celów określonych w unijnym pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3×20) do 2020 r. tj.:
– redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%
– wzrost udziału odnawialnych źródeł energii o 20%
– wzrost efektywności energetycznej o 20%

 

CELE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GORZOWA TO:

Redukcja emisji gazów
cieplarnianych

Zwiększenie udziału odnawialnych
źródeł energii

Redukcja energii finalnej
poprzez podniesienie
efektywności energetycznej

Etapy powstawania PGN:

1

Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru miasta

1

Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru miasta

2

Analiza stanu obecnego miasta Gorzowa

3

Identyfikacja obszarów problemowych miasta

4

Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych emisji – narzędzia do zarządzania energią w mieście

5

Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2015-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej

6

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

7

Informacja i promocja w ramach projektu
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
31 sierpnia 2015 r.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY